ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van School van Overvloed. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van School van Overvloed. Op eerste verzoek zendt School van Overvloed de klant kosteloos een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de toepasselijkheid van de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. School van Overvloed behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van iedere leveringstermijn te wijzigen. Bij tussentijdse wijziging (tijdens een lopende overeenkomst) van de algemene voorwaarden zal School van Overvloed alsdan de klant melden dat sprake is van nieuwe algemene voorwaarden en deze nieuwe algemene voorwaarden aan de klant ter hand stellen.

1.3 School van Overvloed garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties die in het aanbod staan vermeld.

1.4 Als de klant artikelen ontvangt die hij niet heeft besteld, dient de klant School van Overvloedhiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

1.5 Eventuele onjuistheden van door School van Overvloed aan klant vermelde gegevens moeten eveneens direct door de klant aan School van Overvloed worden gemeld.

1.6 Tijdens trainingen, consulten en workshops of anders soortige bijeenkomsten ligt de verantwoordelijkheid bij de student, deelnemere of cliënt. Er kan geen claim worden gelegd bij de trainer(s) of bij de School van Overvloed. Als klankwerker in opleiding ben je zelf aansprakelijk voor alle schade aan gebouwen, omgeving, andere personen en eigendommen van anderen.

 

 1. OVEREENKOMST EN BETALING

2.1 Een overeenkomst tussen School van Overvloeden een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door School van Overvloed op haalbaarheid is beoordeeld en bevestigd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die aangeeft in hoeverre het wenselijk is de bestelling te leveren: bestel- en betaalgedrag van de klant, onze eigen of externe economische ervaringsgegevens. Met de bestelling machtigt de klant School van Overvloed om eventueel externe bronnen te raadplegen. Soms heeft School van Overvloedmeer gegevens nodig. In dat geval neemt School van Overvloedcontact met de klant op. School van Overvloed heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling, zoals het vragen van een vooruitbetaling of additionele informatie. Als de klant wil, ontvangt hij schriftelijk bericht met opgaaf van redenen indien niet tot uitvoering wordt overgegaan.

2.2 School van Overvloed behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

2.3 School van Overvloed biedt de klant diverse betalingswijzen, waaronder betaling onder rembours en betaling vòòr levering op de bankrekening van School van Overvloed.

2.4 Mocht de situatie zich voordoen dat School van Overvloed de levering heeft gedaan en de klant niet of niet volledig heeft betaald, dan behoudt School van Overvloedzich het recht voor om –na aanmaning- het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten te verhogen overeenkomstig de vigerende staffel incassokosten zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Ook behoudt School van Overvloedzich het recht voor om –wederom na aanmaning- algemeen geaccepteerde rentekosten over het verschuldigde bedrag te berekenen.

 

 1. LEVERING

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 10 werkdagen. School van Overvloed verbindt zich in principe aan een leveringstermijn van maximaal 30 dagen. Wanneer deze leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De klant dient dit binnen 7 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn schriftelijk aan School van Overvloed te melden. Alsdan worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de klant terugbetaald. Indien de klant niet binnen 7 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn schriftelijk aan School van Overvloed meldt de overeenkomst te willen ontbinden, wordt de overeenkomst geacht niet te zijn ontbonden. School van Overvloed zal de klant informeren over de nieuwe leveringstermijn.

3.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief en leiden niet enig recht of aansprakelijkheid.

 

 1. PRIJZEN

4.1 Prijzen worden binnen de leveringstermijn van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst geven de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

 1. AANVAARDING EN BEDENKTIJD

5.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.

5.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de klant na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om kosteloos zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventuele gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

5.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd en/of niet in de onbeschadigde en originele verpakking wordt geretourneerd.

5.4 Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling behoudt School van Overvloed zich het recht voor om de klant een bijdrage in rekening te brengen die afhankelijk is van artikelsoort en –gewicht. De bijdrage is gebaseerd op landelijk geldende tarieven en staat vermeld op onze website.

5.5 Als de klant besluit de bestelling te houden, brengt School van Overvloed de reguliere bezorgkosten in rekening. Retourneert klant de complete bestelling, geeft de klant de wijze van retourneren aan en vervallen de bezorgkosten. School van Overvloed brengt dan wel de retourkosten in rekening. Deze kosten zijn in principe net zo hoog als de bezorgkosten. Retourneert de klant slechts een deel van de bestelling, dan vervallen de bezorgkosten niet.

5.6 School van Overvloed behoudt zich het recht voor om in geval van door klant veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.

 

 1. GEGEVENSBEHEER

6.1 Indien de klant een bestelling plaatst bij School van Overvloed, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van School van Overvloed. School van Overvloed houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van klant niet verstrekken aan derden. School van Overvloed zal het klantenbestand in sommige gevallen gebruiken voor marketing doeleinden, dan wel voor het uitvoeren van de overeenkomst of om binnen de wettelijke bepalingen het risicoprofiel van de klant te bepalen.

6.2 Klant heeft te allen tijde recht op inzage in zijn gegevens en verbetering van deze gegevens. Indien de klant de registratie zoals genoemd in artikel 6.1 niet wenst, kan hij dit laten weten via e-mail jeanine@schoolvanovervloed.nl.

6.3 School van Overvloed respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

6.4 School van Overvloed maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om de klant van deze lijst te verwijderen.

 

 1. GARANTIE

7.1 School van Overvloed garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

7.2 De garantietermijn van School van Overvloed komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

7.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7.4 Ook alle voorrij- en/of verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van School van Overvloed. School van Overvloed stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.

7.5 Als School van Overvloed besluit tot vervanging en klant een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient klant binnen een maand een nieuwe keus te maken. Als het te repareren of te vervangen artikel door klant wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien.

7.6 Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van School van Overvloed. Klant krijgt op reparaties een garantie van drie maanden; de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door.

7.7 Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

7.8 De garantieregeling zoals genoemd in dit artikel geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

 

 1. OFFERTES

8.1 Offertes van School van Overvloed zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant behoudt School van Overvloed zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden School van Overvloed slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

 1. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van School van Overvloedgelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. OVERMACHT

10.1 School van Overvloed is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van School van Overvloed, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 School van Overvloed behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is School van Overvloed gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Bij eventuele geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen School van Overvloeden klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, heeft klant de mogelijkheid om het geschil aan een bevoegde rechter voor te leggen.

 

PRIVACYVERKLARING

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.
Je gegevens zullen nóóit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Jeanine van Weert – mei 2018

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

OVER MIJ

De website www.schoolvanovervloed.nl wordt beheerd door Jeanine van Weert

Mijn gegevens zijn:
Jeanine van Weert / Praktijk Meander
Van Slichtenhorststraat 81
6524 JL Nijmegen

KvK nummer: 54840473

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK?

Wanneer jij je online of offline aanmeldt voor een gratis weggever, het contactformulier invult, een product koopt of een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, word je gevraagd om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• E-mailadres
• Website
• Telefoonnummer
• Skypeadres
• IP-adres
• BTW nummer

MET WELK DOEL GEBRUIK IK DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je voornaamen e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van informatie, delen van kennis, commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook & LinkdIn advertenties. Ik doe dit alleen met gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis of betaalde webinars/trainingen, niet met gegevens die via rechtstreekse e-mailberichten binnengekomen zijn.

 • Je voornaam en e-mailadres, die je invult bij een formulier voor het ontvangen van een gratis weggever of een gratis webinar/training, gebruik ik om je toegang te geven tot de gratis webinar/training of om de gratis weggever toe te sturen. We slaan deze gegevens op in ons e-mailmarketingsysteem Mailchimp en zullen je éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.
 • Je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer en/of skypeadresdie jij invult bij een formulier voor meer informatie, wordt gebruikt om je informatie en/of een offerte te kunnen sturen. Dit formulier komt in mijn mailbox en wordt daar 2 jaar bijgehouden. Tot het moment jij een klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.
 • Wanneer jij het contactformulier invult, hebben wij je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer en/of skypeadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
 • Je voor- en achternaam, adres en emailadres gebruiken wij voor het maken en sturen van facturen als je een dienst koopt.
  Wanneer je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online webinar en/of training of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wil ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt dan meteen uit het bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

MET WIE DEEL IK JE PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailmarketingsysteem en dit gaat via de servers van Mailblue. Mailblue is is gevestigd in de Verenigde Staten en is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie over het privacybeleid van Mailblue vind je hier.
Daarnaast delen wij gegevens, die wij verkregen hebben via het aanvragen van een gratis (of betaalde) webinar/training of het bezoeken van mijn website met Facebook en LinkedIn om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier. Voor informatie over het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Er zijn nog enkele mensen die toegang hebben tot jouw gegevens waaronder de accountant en de webdeveloper, met deze mensen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

WEBSHOP / ONLINE KLANKACADEMIE

We gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.
Bij een betaling in de webshop word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of IDEAL gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door SCHOOL VAN OVERVLOED / JEANINE VAN WEERT niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

 • Voor – en achternaam
  Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
 • Bedrijfsnaam, adres, postcode en woonplaats
  Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling
 • Telefoonnummer
  Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over je training doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch.
 • E-mailadres
  Bij elke bestelling ontvang je, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail. Indien het een bestelling is die wordt verzonden, zal PostNL of een ander bezorgbedrijf uit mijn naam een e-mail kunnen sturen met de track & trace code.
 • IP-adres
  Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van elke maand verwijderd van onze server.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel) en LinkedIn (LinkedIn Matched Audience en LinkedIn Insight Tag). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.
Meer informatie over cookies van LinkedIn vind je hier.

Google analytics

Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks m’n website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. We willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter we willen jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben wij goede statistieken nodig.
Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy-verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:
• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
• Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
• Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over mijn cookies? Neem dan gerust contact met ons op.
Op mijn website kun je link(s) naar externe website(s) aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Jeaninevanweert. Het kan zijn dat deze externe website(s) gebruik maakt/maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website(s).

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
De gegevens in mijn boekhoud- en CRM-systeem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via jeanine@schoolvanovervloed.nl

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.