ALGEMENE VOORWAARDEN

 

School van Overvloed
Van Slichtenhorststraat 81
6524 JL Nijmegen
0623157790
www.schoolvanovervloed.nl

Algemene Voorwaarden deelname van een cursus/workshop/opleiding bij School van Overvloed

Artikel 1

Definities en werking

1.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. School van Overvloed te Nijmegen (ingeschreven bij KvK Nijmegen onder nummer 54840473

b. particulier: Natuurlijke persoon die een cursus wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt

c. ursist: Natuurlijke persoon die een cursus volgt

d. cursus: Iedere cursus, workshop en training die onder welke naam dan ook door School van Overvloed wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland

e. kosten: De vergoeding die c.q. het cursusgeld dat de cursist aan School van Overvloed verschuldigd is voor het deelnemen aan de cursus

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door cursisten volgen van een cursus bij School van Overvloed.

Artikel 2

Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden

Op iedere overeenkomst als bedoeld in artikel 3, die een particulier met School van Overvloed wilt sluiten / sluit, zijn de Algemene voorwaarden zoals weergegeven op de website (https://schoolvanovervloed.nl/privacybeleid-en-algemene-voorwaarden/) van toepassing. Op verzoek zal School van Overvloed deze Algemene voorwaarden kostenloos mailen naar de particulier die de overeenkomst sluit.

Artikel 3

Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een cursus tussen School van Overvloed en een particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een aanmeldformulier voor de cursus door de desbetreffende particulier of door inschrijving via de website en betaling van het cursusgeld en de schriftelijke bevestiging van School van Overvloed aan de particulier, dat deze tot de cursus is toegelaten.
 2. Een door School van Overvloed gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een cursus door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lidvan dit artikel is voldaan.
 1. Indien voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van School van Overvloed, is School van Overvloed gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien, dan wel deze te combineren met een andere cursus of een cursus in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk twee werkdagen voor de eerste lesdag van de cursus plaats.

Restitutie van het cursusbedrag is niet mogelijk.

 1. Indien School van Overvloed kenbaar maakt de cursus met een andere cursus te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van School van Overvloed de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 2. Indien een cursus geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst verlengd door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van School van Overvloed als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zodat de cursist op een andere datum kan deelnemen aan de cursus.

Indien de cursist alsnog de cursus wil annuleren, is de cursist School van Overvloed 50% van het cursusbedrag verschuldigd per cursist en cursus/workshop

Artikel 4

Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: ‘de overeenkomst’) tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen per cursist en cursus/workshop:

a. De cursist is aan School van Overvloed verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.

b. Na aanmelding geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de aanmelding kosteloos kan worden geannuleerd.

c. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 30 dagen voor de aanvang van de cursus zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van School van Overvloed te Nijmegen. De cursist is alsdan € 50, – voor administratie- en annuleringskosten van de kosten van de betreffende cursus verschuldigd. In het geval van een cursus / activiteit die minder dan 100,- euro kost is het verschuldigde bedrag voor administratie- en annuleringskosten 15,- Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 30 dagen voor de aanvang van de cursus tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

d. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 14 dagen voor de aanvang van de cursus zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van School van Overvloed te Nijmegen. De cursist is alsdan 50% van de kosten van de betreffende cursus verschuldigd voor administratie – en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor de aanvang van de cursus tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

e. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 14 dagen voor het begin van de cursus of nadat de cursus is begonnen kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 3 van dit artikel doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van School van Overvloed te Nijmegen. De cursist is alsdan 100% van de kosten van de desbetreffende cursus verschuldigd.

f. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van School van Overvloed. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de cursist geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

g. Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) cursus te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist.

h. Indien de cursist verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de cursus overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,- voor administratiekosten verschuldigd.

I Indien de cursist na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursus kosten met meer dan 14 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder g genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is School van Overvloed gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:

 1. de cursist de toegang tot de cursus en de gebouwen te ontzeggen
 2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de cursist te ontbinden
 3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering

J. Indien School van Overvloed gebruik maakt van een of meer van de in sub h genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien School van Overvloed overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de cursist, met een minimum van € 65,-

K. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de cursist overeenkomstig het bepaalde in artikel119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

L. Indien de cursist de aanmelding wil verplaatsen kan dit tot 1 maand voor aanvangsdatum van de cursusdag. Wanneer dit binnen de termijn van 1 maand is, valt dit onder de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd hierboven.

M. Wanneer in bijzondere gevallen restitutie mag plaats vinden, dan houdt School van Overvloed een terugbetalingstermijn aan van 14 dagen.

N. Betaling in termijnen geeft cursist niet het recht om -in het geval de cursus niet volledig wordt afgemaakt- niet te voldoen aan de totale betalingsverplichting.

Artikel 5

Overige rechten en plichten van de cursist

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:

a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de cursus

b. de voor de cursus benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door School van Overvloed ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben

c. zich gedurende de cursus correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen

d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem/ haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of eventuele proefpersonen

De bij sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 6

Overige rechten en plichten van School van Overvloed

 1.  School van Overvloed bepaalt de plaats en tijd waarop de cursus wordt gegeven. School van Overvloed is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. School van Overvloed zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
 2. School van Overvloed is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de cursus te ontzeggen indien:

a. de cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt

b. er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen

Artikel 7

Aansprakelijkheid

 1. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de cursus te volgen. School van Overvloed aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart School van Overvloed voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
 2. School van Overvloed aanvaard generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendom men van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de cursus of anderszins verblijf van de cursist in de cursus ruimte van School van Overvloed.
 3. School van Overvloed is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de cursus tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van School van Overvloed of haar docenten.
 4. De cursist vrijwaart School van Overvloed voor de aanspraken van derden ter zake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.
 5. School van Overvloed is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de cursus, training, workshop en/of weekend.

Artikel 8

Vertrouwelijkheid

 1. School van Overvloed zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opleidingsrelatie ver strekte of terkennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betracht.

Artikel 9

Overige bepalingen

 1. Het lesmateriaal van de cursussen en workshops waarvoor het geld is betaald, mag door de cursist worden behouden, doch niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het auteurs-en eigendomsrecht berust bij School van Overvloed.
 2. School van Overvloed kan -indien van toepassing- de termijn van toegang tot de online lesomgeving aanpassen.

Artikel 10

Overmacht

1.  School van Overvloed is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van School van Overvloed, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. School van Overvloed behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is School van Overvloed gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 11

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Bij eventuele geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen School van Overvloeden klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, heeft klant de mogelijkheid om het geschil aan een bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 12

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. School van Overvloed is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algeme ne Voorwaarden van toepassing

Algemene Voorwaarden levering producten

Artikel 1

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 10 werkdagen. School van Overvloed verbindt zich in principe aan een leveringstermijn van maximaal 30 dagen. Wanneer deze leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De klant dient dit binnen 7 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn schriftelijk aan School van Overvloed te melden. Alsdan worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de klant terugbetaald. Indien de klant niet binnen 7 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn schriftelijk aan School van Overvloed meldt de overeenkomst te willen ontbinden, wordt de overeenkomst geacht niet te zijn ontbonden. School van Overvloed zal de klant informeren over de nieuwe leveringstermijn.

3. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief en leiden niet enig recht of aansprakelijkheid.

 

Artikel 2

Prijzen

1. Prijzen worden binnen de leveringstermijn van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst geven de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 3

Aanvaarding en bedenktijd

1. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.

2.Voor zover niet anders aangegeven, heeft de klant na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om kosteloos zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventuele gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

3. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd en/of niet in de onbeschadigde en originele verpakking wordt geretourneerd.

4. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling behoudt School van Overvloed zich het recht voor om de klant een bijdrage in rekening te brengen die afhankelijk is van artikelsoort en –gewicht. De bijdrage is gebaseerd op landelijk geldende tarieven en staat vermeld op onze website.

5. Als de klant besluit de bestelling te houden, brengt School van Overvloed de reguliere bezorgkosten in rekening. Retourneert klant de complete bestelling, geeft de klant de wijze van retourneren aan en vervallen de bezorgkosten. School van Overvloed brengt dan wel de retourkosten in rekening. Deze kosten zijn in principe net zo hoog als de bezorgkosten. Retourneert de klant slechts een deel van de bestelling, dan vervallen de bezorgkosten niet.

6. School van Overvloed behoudt zich het recht voor om in geval van door klant veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.

Artikel 4

Garantie

1. School van Overvloed garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

2. De garantietermijn van School van Overvloed komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

3. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

4. Ook alle voorrij- en/of verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van School van Overvloed. School van Overvloed stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.

5. Als School van Overvloed besluit tot vervanging en klant een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient klant binnen een maand een nieuwe keus te maken. Als het te repareren of te vervangen artikel door klant wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien.

6.  Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van School van Overvloed. Klant krijgt op reparaties een garantie van drie maanden; de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door.

7. Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

8. De garantieregeling zoals genoemd in dit artikel geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

Artikel 5

Offertes

1. Offertes van School van Overvloed zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant behoudt School van Overvloed zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.  Mondelinge toezeggingen verbinden School van Overvloed slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 6

Afbeeldingen en specificaties

1. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van School van Overvloedgelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7

Overmacht

1.  School van Overvloed is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van School van Overvloed, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. School van Overvloed behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is School van Overvloed gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 8

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Bij eventuele geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen School van Overvloeden klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, heeft klant de mogelijkheid om het geschil aan een bevoegde rechter voor te leggen.

 

PRIVACYVERKLARING

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.
Je gegevens zullen nóóit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Jeanine van Weert – mei 2018

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

OVER MIJ

De website www.schoolvanovervloed.nl wordt beheerd door Jeanine van Weert

Mijn gegevens zijn:
Jeanine van Weert / School van Overvloed
Van Slichtenhorststraat 81
6524 JL Nijmegen

KvK nummer: 54840473

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK?

Wanneer jij je online of offline aanmeldt voor een gratis weggever, het contactformulier invult, een product koopt of een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, word je gevraagd om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• E-mailadres
• Website
• Telefoonnummer
• Skypeadres
• IP-adres
• BTW nummer

MET WELK DOEL GEBRUIK IK DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je voornaamen e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van informatie, delen van kennis, commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook & LinkdIn advertenties. Ik doe dit alleen met gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis of betaalde webinars/trainingen, niet met gegevens die via rechtstreekse e-mailberichten binnengekomen zijn.

 • Je voornaam en e-mailadres, die je invult bij een formulier voor het ontvangen van een gratis weggever of een gratis webinar/training, gebruik ik om je toegang te geven tot de gratis webinar/training of om de gratis weggever toe te sturen. We slaan deze gegevens op in ons e-mailmarketingsysteem Mailchimp en zullen je éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.
 • Je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer en/of zoomadres dat jij invult bij een formulier voor meer informatie, wordt gebruikt om je informatie en/of een offerte te kunnen sturen. Dit formulier komt in mijn mailbox en wordt daar 2 jaar bijgehouden. Tot het moment jij een klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.
 • Wanneer jij het contactformulier invult, hebben wij je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer en/of zoomadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
 • Je voor- en achternaam, adres en emailadres gebruiken wij voor het maken en sturen van facturen als je een dienst koopt.
  Wanneer je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online webinar en/of training of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wil ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt dan meteen uit het bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

MET WIE DEEL IK JE PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailmarketingsysteem en dit gaat via de servers van Mailblue. Mailblue is is gevestigd in de Verenigde Staten en is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie over het privacybeleid van Mailblue vind je hier.
Daarnaast delen wij gegevens, die wij verkregen hebben via het aanvragen van een gratis (of betaalde) webinar/training of het bezoeken van mijn website met Facebook en LinkedIn om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier. Voor informatie over het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Er zijn nog enkele mensen die toegang hebben tot jouw gegevens waaronder de accountant en de webdeveloper, met deze mensen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

WEBSHOP / ONLINE KLANKACADEMIE

We gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.
Bij een betaling in de webshop word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of IDEAL gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door SCHOOL VAN OVERVLOED / JEANINE VAN WEERT niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

 • Voor – en achternaam
  Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
 • Bedrijfsnaam, adres, postcode en woonplaats
  Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling
 • Telefoonnummer
  Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over je training doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch.
 • E-mailadres
  Bij elke bestelling ontvang je, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail. Indien het een bestelling is die wordt verzonden, zal PostNL of een ander bezorgbedrijf uit mijn naam een e-mail kunnen sturen met de track & trace code.
 • IP-adres
  Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van elke maand verwijderd van onze server.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel) en LinkedIn (LinkedIn Matched Audience en LinkedIn Insight Tag). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.
Meer informatie over cookies van LinkedIn vind je hier.

Google analytics

Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks m’n website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. We willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter we willen jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben wij goede statistieken nodig.
Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy-verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:
• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
• Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
• Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over mijn cookies? Neem dan gerust contact met ons op.
Op mijn website kun je link(s) naar externe website(s) aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Jeaninevanweert. Het kan zijn dat deze externe website(s) gebruik maakt/maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website(s).

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
De gegevens in mijn boekhoud- en CRM-systeem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via jeanine@schoolvanovervloed.nl

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Copyright 2018